ارتباط با دبیرخانه همایش:

آدرس: تهران، میدان پونک، مجتمع تجاری- اداری بوستان، ورودی C1، طبقه دوم اداری، واحد 731، کدپستی: 1476896875

تلفن و فکس:   44499054   444499053    44499052 (021)

 

Unit: 731,Second floor, Poonak Sq, Boostan Complex Entry C1 Tehran-Iran, Postal code: 1476896875

Tel&Fax: +98 (21)  44499052   44499053   44499054

 

                                      09366607560    

        www.iraniancepmm.com   

         cepmm95@gmail.com